Volumes
knizka

CYArb 2011
volume I

The Relationship between Constitutional
Values, Human Rights and Arbitration

visit volume I
webpage

knizka

CYArb 2012
volume II

Party Autonomy versus
Autonomy of Arbitrators

visit volume II
webpage

CYArb 2013
volume III

Borders of Procedural and
Substantive Law in Arbitral Proceedings

visit volume III
webpage

knizka

CYArb 2014
volume IV

Independence and Impartiality
of Arbitrators

visit volume IV
webpage

knizka

CYArb 2015
volume V

Interaction of Arbitration
(Arbitrators) and Courts

visit volume V
webpage

About the project
cyil_symbol

O projekte
České (a stredoeurópske) ročenky rozhodcovského konania

Koncepcia rozhodcovského konania ako spôsobu riešenia sporov nadobúda stále väčší význam. V celom tomto regióne ide často o veľmi pokrokové právne odvetvie, ktoré je príťažlivé ako z praktického hľadiska, tak pre špecialistov z najrôznejších odborov. Stredná a východná Európa, na ktorú je tento projekt zacielený (i keď nie výlučne), vychádza z rímskoprávnej tradície kontinentálnej Európy, v ktorej je rozhodcovské konanie založené na princípoch autonómie strán a neformálneho konania. Tento tradičný prístup sa trochu líši od zásad, na ktorých je vybudovaný systém rozhodcovského konania v krajinách common law. Ide však o vysoko partikulárny a fragmentovaný systém. Základným nedostatkom je absencia porovnávacieho štandardu a základu, ktoré by uľahčili odhaľovanie rozdielov v jednotlivých krajinách a spoločných prvkov rozhodcovského konania v danom regióne; oboje by prispelo k riešeniu často identických problémov. Cieľom projektu CYArb® je zamerať sa na túto problematiku a ponúknuť fórum na porovnávanie arbitrážnej praxe a doktríny v rôznych krajinách, ako medzi nimi vzájomne, tak vo vzťahu k iným medzinárodným zvyklostiam. Tento projekt vrhá svetlo na praktické aj akademické oblasti vnútri týchto krajín, a to s cieľom porovnávania domácich prístupov k rozhodcovskému konaniu vzájomne aj ich porovnávania so širšou európskou a medzinárodnou praxou. Tiež predstavuje základňu na výmenu informácií a právny výskum v oblasti rozhodcovského konania.
Stredná a východná Európa ako región, ktorý je jednoznačne nutné chápať ako niečo viac než len súhrn hraníc jednotlivých krajín v tomto regióne sa nachádzajúcich a ktorý je možné o to menej ponímať prizmou bývalého chápania bipolárneho sveta, sa po zrútení starých politických hraníc vydal cestou svojho vlastného a pokrokového rozvoja. To platí aj pre rozvoj hospodárstva a vývoj demokratických systémov a hodnôt, ku ktorým by nemohlo dôjsť bez fungujúcich právnych poriadkov. V tomto ohľade rozhodcovské konanie daný vývoj kopíruje. Hospodárska globalizácia na európskom kontinente je sprevádzaná nadväzovaním stále dômyselnejšie prepojených a zložitých obchodných väzieb s cezhraničnými (nadnárodnými) prvkami, v rámci ktorých obchodná komunita najmä všeobecne uprednostňuje riešenie sporov neformálnou cestou a v čo najkratšom čase. Rozhodcovské konanie tu logicky ponúka určité riešenie.
Práve dynamika ekonomických vzťahov prispela k masovému rozvoju rozhodcovského konania, často v trochu naturálnej forme. Okrem tejto konkrétnej, národne orientovanej praktickej úrovne rozhodcovského konania, ktorá má svoj odraz v národnej doktríne, však bola otázka, či je možné tento problém skúmať z celkom globálneho hľadiska, v určitých ohľadoch zanedbávaná. Projekt CYArb® usiluje o napravenie tohto nedostatku a predostretie pohľadu na rozhodcovské konanie ako globálnu právnu a – okrem toho – tiež ekonomickú a politickú kategóriu, ako aj o preskúmanie globálnych problémov rozhodcovského konania očami tohto regiónu.
cyarb You may also be interested in:
Czech Yearbook of International Law webpage
 
News
20.06.2011

Betatesting offline started

We started filling up this website. This is just to check if the page breakup works ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2012 Volume II coming soon

CYArb 2012 Volume II coming ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2013 Volume III

CYArb 2013, Vol. III We are seeking authors for both the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (CYArb®) same as for the Czech Yearbook of International Law® (CYIL). Please do ...
číst dále